DUHOK

DUHOK ISHIK BOYS' COLLEGE

Tenahi, Hawshke, Duhok 42001

DUHOK ISHIK BOYS' SECONDARY SCHOOL

Tenahi, Hawshke, Duhok 42001

DUHOK ISHIK GIRLS' COLLEGE

Ashti Road,Chapxana spi rez ,Duhok 42001

DUHOK ISHIK GIRLS' SECONDARY SCHOOL

Ashti Road,Chapxana spi rez ,Duhok 42001

DUHOK ISHIK PRIMARY SCHOOL

Maseky Village (4,54 km) 42001 Duhok, Irak

DUHOK ISHIK KINDERGARTEN SCHOOL

Maseky Village (4,54 km) 42001 Duhok, Irak

RONAKI DUHOK EDUCATION COMPANY

Kumalgeha Selman Kistey Z23, 3/9 42001 Duhok, Irak